Model / Kate.K(Satoru Japan)<br />Hair / Sachi Yamashita<br />Make / Yuki Komori<br />Stylist / Akane Makihara<br />Logo Design by Tetsuya Chihara(Lemon Life)