『Vision』ティザーポスター-(C)2018『Vision』LDH JAPAN, SLOT MACHINE, KUMIE INC.